Algemene Bepalingen BotanicalGroup BV

 

Onderstaande algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing bij aankopen in onze fysieke winkel. Voor online aankopen verwijzen we u graag naar de 'Algemene voorwaarden webshop'.


Art. 1. Begripsbepaling

 

 Verkoper:
a.      BotanicalGroup BV

b.     Bomen.nl

c.      Olijfboomspecialist.nl

d.     Olijfboomspecialist.be

e.     Olivenbaumspezialist.de

f.      Lespecialistedesoliviers.fr

g.      BotanicalGroup.eu

h.     BotanicalGroup.de

 

 Koper:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die van verkoper zaken afneemt.

 

 Levering af bedrijf:

1.Verkoper hanteert als leveringsconditie "af bedrijf". Dit betekent dat de goederen worden geleverd af onze vestiging De oude molen 12 5825KA Overloon, Nederland. De koper draagt alle kosten en risico's verbonden met het vervoer van de goederen vanaf het eigendom van de verkoper.

2. Plaatsing wordt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, door Verkoper voor en namens Koper geregeld.

3. Indien de leveringstermijn door toedoen van de koper wordt vervroegd of overschreden, is koper verantwoordelijk voor schade aan het gewas die door voortijdig of uitgestelde levering is ontstaan.

 

Art. 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten van koop en verkoop, door verkoper gedaan of aangegaan met derden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover de overeenkomsten zijn
gesloten met onderdanen van de EG-lidstaten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover dit tussen partijen uitdrukkelijk, schriftelijk, is overeengekomen.
2. Algemene en/of bijzondere voorwaarden van de koper binden de verkoper niet, behalve als de verkoper de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

 

 

Totstandkoming van de overeenkomst


Art. 3. Offerte

Iedere schriftelijke offerte van verkoper is vrijblijvend, tenzij uit de offerte anders blijkt. 

 

Art. 4. Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van koper door een schriftelijke orderbevestiging van verkoper. De inhoud van de orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst. Kennelijke fouten of  vergissingen in offertes of orderbevestigingen binden koper niet.

2. Bij koop en verkoop tegen directe betaling komt de overeenkomst terstond tot stand.

 

Art. 5. Prijzen
1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en orderbevestigingen, zijn uitgedrukt in euro. De bedragen en prijzen zijn inclusief btw en gelden ‘af bedrijf’

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de kosten voor verpakking en verzending en dergelijke, alsmede alle overige heffingen opgelegd of geheven ter zake van producten van verkoper alsmede het transport ten laste van koper.

 

 Art. 6. Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient het factuurbedrag, zonder aftrek van korting of andere verrekening, binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
2. Alle betalingen zullen vrij van kosten geschieden op de door verkoper aan te wijzen bankrekening

3. Nieuwe disconteerbare wissels worden door verkoper slechts op grond van uitdrukkelijke
schriftelijke overeenkomst geaccepteerd. Kosten en leges in verband met de discontering
komen ten laste van koper.
4. Betaling heeft eerst plaatsgevonden, als verkoper ongehinderd over het bedrag kan
beschikken; de acceptatie van wissels c.q. cheques geldt derhalve slechts als betalingsmiddel en niet als betaling.
5. Aan personen in dienst van verkoper, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
6. Indien op enig moment bij verkoper gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van koper, heeft verkoper het recht, alvorens (verder) te presteren, van koper te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt, of dat koper op een deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van de bedragen die verkoper nog van koper zal hebben te vorderen.
7. Verkoper heeft het recht, ondanks andere bestemming van de betaling door koper, betalingen eerst met oudere schulden aan koper te verrekenen. Zijn reeds kosten en rente ontstaan, dan is verkoper gerechtigd de betaling eerst met de kosten, dan met de rente en pas daarna met de hoofdvordering te verrekenen.

 

 Art. 7. Niet (tijdige) betaling
1. De betaling kan niet worden opgeschort op grond van beweerdelijk ondeugdelijke levering of op grond van het feit dat de levering nog niet compleet is of wegens enige andere door de koper gepretendeerde vordering. De koper is ook niet gerechtigd tot verrekening of retournering tegen vergoeding van de koopprijs of vermindering van de koopprijs tenzij de verkoper uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn instemming heeft gegeven.
2. Indien koper in gebreke blijft de van hem verlangde vooruitbetaling op grond van artikel 6 lid 6 te voldoen dan wel de daartoe vereiste zekerheid te stellen, dan heeft verkoper het recht de overeenkomst gedeeltelijk dan wel geheel te ontbinden.
3. Vanaf het tijdstip dat er sprake is van niet-nakoming van de betalingsverplichting door de koper is de koper over het verschuldigde bedrag inclusief b.t.w. een rente verschuldigd ter hoogte van 1% per maand.
4. Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke met een minimum van € 250,00 verband houdende met het niet (tijdig) betalen van hetgeen de koper schuldig is, zijn voor rekening van de koper. Onder buitengerechtelijke kosten zijn begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling naast de verschotten en het honorarium van degene die door de verkoper met de invordering wordt belast. Indien het faillissement van de koper wordt aangevraagd, is hij buiten de hoofdsom en de daarop drukkende buitengerechtelijke kosten en de contractuele rente, eveneens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

 

 Art. 8. Levering
1.Verkoper hanteert als leveringsconditie "af bedrijf". Onder levering ‘af bedrijf’ wordt verstaan de levering van producten vanaf de vestiging te (5825KA) Overloon aan het adres De Oude Molen 12, Nederland.

2. Koper draagt alle kosten verbonden aan het vervoer van de goederen

3. Verkoper regelt voor en namens koper de plaatsing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen.

4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade tijdens het vervoer en plaatsing van de goederen

5. Indien de leveringstermijn door toedoen van de koper wordt vervroegd of overschreden, is koper verantwoordelijk voor schade aan het product die door voortijdig of uitgestelde levering is ontstaan.

 

 Art. 9.Levertijd
1. De door koper opgegeven data voor levering zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Doordat de leveringstijden onderhevig zijn aan diverse omstandigheden buiten de invloed van verkoper, is deze niet aansprakelijk voor enige vorm van vertraging betreffende het aankomen van de vracht.
2. Bij levering “op afroep” heeft verkoper het recht, indien niet in een vroegere afroep geschiedt, herfstleveringen te allen tijde na 15 november van een kalenderjaar en voorjaarsleveringen te allen tijde na 1 april van een kalenderjaar te doen.

 

 Art. 10. Annulering van de order
1. Bij annulering van een order door koper, is koper schadeplichtig. De schade wordt forfaitair bepaald op 50% van de netto factuurwaarde van de geannuleerde order, onverminderd het recht van verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.
2. Tenzij het gevolg van een verkeerde levering, is koper bij weigering van de afname van de levering aansprakelijk voor de schade als het verdere gebruik van de levering in behoorlijke mate wordt belemmerd dan wel onmogelijk is. Voor de schadevaststelling geldt het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

3. Indien afname wordt geweigerd, zonder dat aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan, heeft verkoper het recht de producten ook zonder voorafgaande mededeling vrij tegen een hem acceptabel lijkende prijs op rekening van de in verzuim zijnde koper verder te verhandelen.

 

Aansprakelijkheden


Art. 11. Overmacht
Lid 1: Verkoper is niet aansprakelijk voor het overschrijden van de leveringstermijn als gevolg van overmacht en andere onvoorziene verkoper niet toerekenbare gebeurtenissen, waardoor de levering in behoorlijke mate wordt bemoeilijkt en/of onmogelijk wordt gemaakt. Onder overmacht en onvoorziene omstandigheden vallen onder meer groeischade of bederf van producten door weerschade, officiële leveringsverboden, bedrijfsstoringen en stakingen etc. Overmacht en andere onvoorziene gebeurtenissen bij leveranciers van verkoper leiden evenmin tot aansprakelijkheid. Voornoemde gebeurtenissen geven verkoper het recht om de leveringen met de duur van de belemmering plus een gepaste aanlooptijd op te schorten dan wel voor de overeenkomst geheel of voor het niet gepresteerde deel te ontbinden.

Lid 2: Indien de belemmering als gevolg van overmacht of andere onvoorziene gebeurtenis, langer dan vier weken duurt, heeft koper het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, nadat koper verkoper schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de levering binnen de door koper gestelde redelijke termijn achterwege blijft.

 

 Art. 12. Schade
Lid 1: Iedere aansprakelijkheid van verkoper, waaronder diens personeel, voor schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens verkoper. Onder schade wordt iedere vorm van schade verstaan, waar onder directe, indirecte en vervolgschade aan roerende, onroerende zaken dan wel personen.

Lid 2: Verkoper aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van producten van haar leveranciers dan wel uit het transport.

Lid 3: In ieder geval zal de aansprakelijkheid van verkoper beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag dat met de betreffende zending is gemoeid met een maximum van € 40.000,00.

 

 Art. 13. Informatieplicht koper
1. Koper is verplicht zijn afnemers, indien noodzakelijk, over de juiste behandeling van de geleverde producten te informeren en hun in voorkomende gevallen in het bijzonder op de hoogte te stellen van de aan de producten verbonden gevaren zoals vergiftigheid van de producten, onverdraagzaamheid bij inname van producten en/of delen van producten.
2. Koper vrijwaart verkoper van iedere vorm van aansprakelijkheid jegens derden, indien schade ontstaat als gevolg van het niet nakomen van de hiervoor genoemde verplichtingen door koper.
3. De garantie van verkoper is beperkt tot levering van producten conform de omschrijving in de orderbevestiging.
4. Verkoper heeft het recht voor niet leverbare soorten een vergelijkbare en/of gelijkwaardige soorten, dan wel naar hogere of naar lagere diktes en/of groottes te leveren en wel tegen de dienovereenkomstig hogere dan wel lagere prijs. Een dergelijke levering geldt niet als gebrekkig. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen mag in geval van niet leverbare producten de verkoper overgaan tot het leveren van een B-kwaliteit.

 

 Art. 14. Recht van reclame
1. Geleverde producten dienen direct na ontvangst op transportschade, verkeerde levering en/of verkeerde hoeveelheden te worden gecontroleerd. Desbetreffende reclames moeten op het vervoersbewijs worden vermeld; latere reclames voor dergelijke schade worden niet geaccepteerd.
2. Voor het overige moeten reclames zonder verzuim en onder nauwkeurige vermelding van redenen schriftelijk worden gemeld aan verkoper en wel bij zichtbare gebreken binnen uiterlijk twee maanden na ontvangst dan wel afname van de producten.
3. Te late en/of niet behoorlijk ingediende reclames worden niet in behandeling genomen. De datum van de poststempel of fax is hierbij bepalend.
4. Indien het recht van reclame tijdig is ingeroepen en de reclame gerechtvaardigd is, zal verkoper naar eigen keuze kosteloos vervangende producten leveren of ter hoogte van de factuurwaarde een creditnota sturen. Heeft de reclame betrekking op de echtheid van de soort van de geleverde producten, dan is de garantie van verkoper beperkt tot maximaal de factuurwaarde.
5. Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet succesvol aanslaan of aangroeien van de door hem geleverde producten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en dan onder de door verkoper verstrekte voorwaarden van hergroei garantie. Voor vervangende leveringen moet verkoper een gepaste termijn worden gegund.
6. Het recht van reclame vervalt uiterlijk één maand na schriftelijke niet-ontvankelijk verklaring van de reclame door verkoper, tenzij koper tegen deze afwijzing schriftelijk bezwaar heeft ingediend. Verkoper is verplicht koper in een dergelijk geval uitdrukkelijk op de gevolgen van zijn zwijgen te wijzen.
7. Een eventuele reclame bevrijdt koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Slechts indien de verkoper hierin schriftelijk toestemt, is koper gerechtigd het factuurbedrag met het bedrag van de gereclameerde producten te verminderen.
8. Het recht van reclame kan slechts worden uitgeoefend door de directe contractspartij van verkoper. Het recht van reclame is niet overdraagbaar.
9. Elk recht van reclame vervalt, indien de koper de door hem afgekeurde producten gedurende de periode, dat zij bij hem aanwezig zijn, niet met de nodige zorg heeft behandeld.

 

 Art. 15. Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van de producten van verkoper gaat eerst op koper over als de betreffende zaken volledig zijn betaald. De geleverde zaken kunnen zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad, te allen tijde door verkoper worden teruggenomen, terwijl koper alsdan verplicht zal zijn deze zaken terstond op eerste aanmaning aan verkoper te retourneren.
2. De verkochte zaken blijven in eigendom tot zekerheid van verkoper ook zolang koper vorderingen heeft uit hoofde van eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.
3. Het is koper niet toegestaan het geleverde rechtens of feitelijk aan derden over te dragen in eigendom dan wel te bezwaren met beperkte rechten zonder toestemming van verkoper.

 

 Art. 16. Geschillen
Alle geschillen, ook die welke slechts door een van de partijen als geschil worden beschouwd, met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, de daaruit voortvloeiende overeenkomsten of deze voorwaarden zelf, zullen uitsluitend kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is in het gebied, waarin de verkoper is gevestigd.

 

 Art. 17. Toepasselijk recht
1. Op alle (rechts-)verhoudingen tussen verkoper en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. De toepasselijkheid van het VN-koopverdrag (ook wel bekend als het Weens Koopverdrag of onder de Engelse afkorting CISG) is uitgesloten.

 

Cadeaubonnen

  1. Cadeaubonnen zijn 5 jaar geldig na uitgiftedatum en dienen in één keer besteed te worden.
  2. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar in onze webshops.
  3. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden voor kopen op afstand.
  4. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen geld.